Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  w Czarnkowie, ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków, e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Mariusz Bakiera – Informatyk PUP, ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków
  e-mail: iod@pupczarnkow.pl
 3. Celem zbierania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego obciążającego Administratora Danych Osobowych określonego przepisami prawa lub realizacja umowy.
 4. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku,
  w którym dane osobowe zostały podane.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i przenoszenia danych, 
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.  Konsekwencją niepodania danych jest utrata praw.
 8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę